logo
Pro
f
il
Naše služby poskytujeme priemyselným a potravinárskym podnikom, bankám, poisťovniam, hotelom, obchodným spoločnostiam, zdravotníckym zariadeniam, atď.
Organizácia práce na jednotlivých pracoviskách sa riadi výlučne požiadavkami a režimom odberateľa. Pri výkone služieb sa používa profesionálna technika. Použitá chémia, čistiace a dezinfekčné prostriedky sú ekologické, s platnou certifikáciou. Technologické postupy sú neustále aktualizované.
Kontrola kvality je vykonávaná vo frekvenciách optimálnych pre kvalitný výkon služieb a operatívne riešenie každej požiadavky, vrátane služieb a pohotovosti.
Pracovníci našej spoločnosti nemajú záznam v registri trestov, sú pravidelne školení a oboznamovaní s novými postupmi. Nosia firemné rovnošaty s logom firmy.
Poistenie personálu, majetku, zodpovednosti za škody, sú úplnou samozrejmosťou.
Prirodzenou podmienkou je rešpektovanie prevádzkových, bezpečnostných a technologických poriadkov odberateľa.
Keďže naše spoločnosti majú širokú územnú pôsobnosť vo všetkých krajoch SR, dokážeme zabezpečiť naše služby kdekoľvek, prostredníctvom siete našich pracovísk.
Niektoré zásadné kvalitatívne parametre nami poskytovaných služieb:
web developed by Cstudios cstudios
© Copyright 2015 | cleanservis.sk